خرید میکروتاچ زنانه راهنمای سفارش و پشتیبانی از طریق تلگرام : 09353877793 موزن میکروتاچ زنانه را با قیمت استثنایی و تخفیف ویژه از مجموعه فروشگاه نور بخواهید shopnoor.ir http://microtouch-woman.mihanblog.com 2018-04-22T20:36:50+01:00 text/html 2017-03-11T16:37:23+01:00 microtouch-woman.mihanblog.com با مدیریت اکبری آیا میکرو تاچ مکس واقعا کار کند؟ http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/7 <font color="#009900"><b><font size="4">تحلیل و بررسی دقیق میکروتاچ مکس MicroTouch<br><br><br></font></b></font><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>میکرو تاچ</span> <span>مکس</span><span> که</span> <span>آن را</span> <span>پاسخ به</span> <span>تمام نیازهای</span> <span>نظافت شخصی</span> <span>شما است.</span> <span>اگر شما رو</span> <span>ناخوشایند</span> <span>و</span> <span>مو گردن</span> <span>شما می توانید</span> <span>تر و تمیز</span> <span>آن را به عنوان</span> <span>نزدیک به عنوان</span> <span>یک تیغه</span><span>،</span> <span>به طوری که آنها</span> <span>می گویند</span><span>.</span> <span>اما</span> <span>همانطور که معلوم است</span> <span>که آنها می گویند</span> <span>بسیاری از مسائل</span> <span>در مورد این محصول</span> <span>که فقط</span> <span>اتفاق نمی افتد</span> <span>زمانی که شما آن</span> <span>را به خانه.</span> <span>ما</span> <span>حرکت شبیه چمچه زنی</span> <span>در مورد اینکه آیا</span> <span>یا نه شما باید</span> <span>پول</span> <span>خود را بر روی</span> <span>این صاف کننده</span> <span>همه در</span> <span>یک تار مو</span> <span>قرار</span> <span>کردم.</span><br><br><span class="">بررسی اجمالی</span><br><span class="">نگه داشتن</span> <span class="">درستی</span> <span class="">مرتب</span> <span class="">یک جنگ مداوم</span> <span>برای اکثر بچه ها</span> <span>است، به خصوص</span> <span>اگر آنها</span> <span>ژن</span> <span>است که آنها را</span> <span>در سراسر</span> <span>مودار</span> <span>کردم.</span> <span class="">می توان آن را</span> <span class="">به اندازه کافی سخت</span> <span>با نگه داشتن</span> <span>مو در</span> <span>پشت گردن خود را</span> <span>بین</span> <span>موهایشان</span><span>، اما</span> <span>هنگامی که شما نیز</span> <span>به نبرد</span> <span>برگشت</span> <span>مو، مو</span> <span class="">قفسه سینه، و</span> <span>مو بینی</span><span>، همه چیز</span> <span>می تواند کمی</span> <span>از دست</span><span>.</span> <span>هنگامی که</span> <span>شما یک محصول</span> <span>مانند</span> <span>میکرو تاچ</span> <span>مکس</span> <span>ببینید، آن را</span> <span class="">می تواند بسیار</span> <span class="">وسوسه انگیز به</span> <span>فکر می کنم که</span> <span>همه</span> <span>از موهای خود را</span> <span>پیرایش</span> <span>مشکلات</span> <span>به زودی</span> <span>تمام خواهد شد.</span></span><br><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>درخواست، طلب</span><br><span>میکرو تاچ</span> <span>مکس</span> <span>ادعا می کند</span> <span>که شما</span> <span>به راحتی می توانید</span> <span>بدن خود را</span> <span>مرتب</span> <span>هر</span> <span>موهای زائد</span> <span>بدون استفاده از</span> <span>یک ابزار</span> <span>دست و پا مانند</span> <span>کلیپرز</span> <span>خود، و یا</span> <span>یک تیغ صورت تراشی</span> <span>یا قیچی</span> <span>نگه دارید.</span> <span>آنها می گویند که</span> <span>آن را فراهم می</span> <span>نظافت</span> <span>دقت،</span> <span>اما امن</span> <span>به لمس است</span><span>، بنابراین شما لازم</span> <span>نیست که در مورد</span> <span>برش خودتان</span> <span>نگران باشید.</span> <span>آنها می گویند که</span> <span>بزرگ برای گرفتن</span> <span>مکان هایی مانند</span> <span>ابروی پیوسته</span><span>،</span> <span>یا</span> <span>خط گردن</span> <span>در پشت</span> <span>سر شما است.</span> <span>آنها همچنین می گویند</span> <span>که آن را</span> <span>به اندازه کافی قدرتمند</span> <span>که از طریق</span> <span>مسائل دشوار</span> <span>است.<br><br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="The Cost ">هزینه<br></span><span title="Micro Touch Max comes to around $30 for the whole kit including shipping and handling, which includes a 10 piece grooming kit along with the unit itself. ">میکرو تاچ مکس می آید به حدود 30 $ برای کل کیت جمله حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، که شامل یک کیت نظافت 10 قطعه همراه با واحد خود.<br><br></span><span title="The Commitment ">تعهد<br></span><span title="Compared to your usual grooming methods, this should be a timesaver for you.">در مقایسه با روش های معمول خود را نظافت، این باید صرفه جویی کننده برای شما باشد. </span><span title="However, that would only be the case if the product worked the way it is shown to and got you the results that it promises.">با این حال، که تنها مورد اگر کالا راه آن است که به نشان داده شده است کار کرده و شما نتایج که در آن وعده است. </span><span title="From our experience it actually took longer to use this product than the methods we were currently using at the time, and since we never came close to getting the results that we wanted it actually didn’t save us any time at all. ">از تجربه ما آن را در واقع در زمان دیگر استفاده از این محصول نسبت به روش های ما در حال حاضر در زمان با استفاده از، و از آنجایی که ما هرگز نمی آمد نزدیک به گرفتن نتایج که ما می خواستیم آن را در واقع به ما هر زمان صرفه جویی نه در همه.<br><br></span><span title="Evaluation ">ارزیابی<br></span><span title="We reviewed a previous incarnation of the Micro Touch Max, and unless they’ve drastically upgraded this model we can say that it doesn’t work the way it is depicted to in the infomercial.">ما بررسی تجسم قبلی از میکرو تاچ مکس، و مگر اینکه آنها را به شدت این مدل به روز رسانی می توان گفت که آن را راه آن است که به تصویر کشیده شده در infomercial کار نمی کند. </span><span title="It is a fantastically designed commercial, but the product itself is not very impressive.">این یک تجاری فوق العاده طراحی شده است، اما محصول به خودی خود بسیار قابل توجه نیست. </span><span title="It doesn’t seem to generate enough power from the ordinary battery that you place inside it.">به نظر نمی رسد برای تولید برق به اندازه کافی از باتری معمولی که شما در داخل آن قرار دهید. </span><span title="When using it hairs would get stuck in it because it wasn’t running at a high enough speed.">هنگامی که با استفاده از آن موها در آن گیر کرده است می خواهد به دلیل آن بود با سرعت بالا به اندازه کافی در حال اجرا نیست. </span><span title="It also doesn’t provide the level of closeness that they make it seem it has in the advertisement">همچنین این سطح از نزدیکی را فراهم نمی کند که آنها آن را به نظر می رسد آن را در تبلیغات است<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="We found that it was in fact not powerful enough to get through the tough hair, like back hair, and not precision enough to get the fine hair like ear hairs and nose hair.">ما در بر داشت که در واقع به اندازه کافی قدرتمند نیست که از طریق مو دشوار، مانند مو تماس، و دقت اندازه کافی برای گرفتن مو خوب مانند موهای گوش و مو بینی نیست. </span><span title="Overall it was a total flop, and it only ended up getting used a few times and then tossed in the bathroom drawer and forgotten about.">به طور کلی آن را یک افتضاح کامل بود، و آن را تنها تا پایان گرفتن چند بار استفاده می شود و پس از آن در کشو حمام پرتاب و در مورد فراموش شده است. </span><span title="The best fix is to use the right tool for the right job, and not look for an all-in-one trimmer like this.">بهترین ثابت است به استفاده از ابزار مناسب برای این کار مناسب، و برای یک صاف کننده همه در یک شبیه به این است. </span><span title="For example, there are specially designed nose hair trimmers that do the job 100 times better than this does.">به عنوان مثال، وجود دارد به خصوص طرمرس مو بینی که انجام این کار 100 برابر بهتر از این کار طراحی شده است. </span><span title="For the same price as this you can get a powerful beard and mustache trimmer that can do a better job on your neckline and can get your sideburns looking perfect, as well as plow through your back hair. ">برای همان قیمت این شما می توانید یک ریش و سبیل صاف کننده قدرتمند است که می تواند یک کار بهتر در خط گردن خود را انجام دهید و می توانید خط ریش خود را به دنبال کامل، و همچنین به عنوان شخم زدن از طریق مو بازگشت خود را دریافت کنید.<br><br></span><span title="The only thing we can tell it they changed from the old model to the new model is adding an LED light to it.">تنها چیزی که ما می توانید آن را از مدل های قدیمی به مدل جدید تغییر کرده است اضافه کردن یک نور LED به آن است. </span><span title="All this will do is shed light on how bad of a job the product does.">همه این کار را انجام خواهد نور را در چه بد از کار این محصول را روشن سازد. </span><span title="What they need to do is give it a proper lithium-ion battery that is rechargeable and more powerful so the product can actually work the way it is depicted to.">اما چیزی که آنها نیاز به انجام است آن را به یک باتری لیتیوم-یون مناسب است که قابل شارژ و قوی تر به طوری که محصول در واقع می توانید راه آن است که به تصویر کشیده شده کار می دهد.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>حداکثر</span> <span>بررسی نهایی</span> <span>میکرو تاچ</span><br><br><span>میکرو تاچ</span> <span>مکس</span> <span>به</span> <span>انتظارات ما</span> <span>زندگی نمی کنند تا</span> <span>در همه.</span> <span>کیت</span> <span>جایزه</span> <span>نظافت</span> <span>که شما</span> <span>با آن</span> <span>چیزی است که</span> <span>باید</span> <span>تصمیم خود را</span> <span>به آن را خرید</span> <span>یا نه</span> <span>نوسان</span> <span>نیست، و فقط</span> <span>یک راه را برای</span> <span>آنها را به</span> <span>پد</span> <span>کل</span> <span>سفارش خود را است</span><span>.</span> <span>این کار</span> <span>به عنوان نزدیک که</span> <span>یک تیغه</span><span>، بنابراین این</span> <span>اظهارات نادرست</span> <span>توسط آنها را در</span> <span>آگهی خود را</span> <span>ساخته شده است.</span> <span>اگر</span> <span>شما سعی می کنید</span> <span>به تراشیدن</span> <span>قفسه سینه مودار</span> <span>خود را مانند آنها</span> <span>نشان می دهد،</span> <span>شما به احتمال زیاد</span> <span>تمام روز را صرف</span> <span>انجام این کار،</span> <span>عمل کشیدن</span> <span>در آنها</span> <span>به همان اندازه که</span> <span>می خواهید برش</span> <span>آنها، و</span> <span>تا پایان با یک</span> <span>قفسه سینه مودار</span> <span>نیم.</span><br><br><span>توصیه ما</span><br><span>ما توصیه می کنیم</span> <span>با مجموعه ای از</span> <span class="">محصولات مختلف</span> <span>تمام</span> <span>سفارشی برای</span> <span class="">یک شغل خاص</span> <span>ساخته شده است.</span> <span>شما</span> <span>نمی خواهید به</span> <span class="">استفاده از ابزار مشابه</span> <span class="">به تر و تمیز</span> <span>موهای بینی</span> <span>خود را که شما</span> <span>را به</span> <span class="">تر و تمیز</span> <span>پشت خود را.</span> <span>این</span> <span>دو</span> <span>شغل های مختلف</span> <span class="">نیاز به دو</span> <span class="">ابزار</span> <span>متفاوت است.</span> <span>نظافت</span> <span>مناسب</span> <span>مهم است، اما</span> <span>نمی توان با</span> <span class="">این محصول</span> <span>فریب خورده،</span> <span>و به دنبال</span> <span class="">راه حل های بهتر</span><span>.</span><br><span>شما چی فکر میکنید؟</span> <span>آیا</span> <span>میکرو تاچ</span> <span>مکس</span> <span>کار</span> <span>یا نه؟<br><br>در صورتی که نیاز به میکروتاچ مکس زنانه دارید روی تصویر زیر کلیک کنید<br><br></span></span><a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/microutach.jpg" alt="میکروتاچ زنانه" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></a> text/html 2017-03-10T19:53:49+01:00 microtouch-woman.mihanblog.com با مدیریت اکبری روش اصلاح سریع با بند انداز http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/4 <font class="text4"><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">در اینجا ما بهتون روش اصلاح کردن سریع با بنداندازهای برقی و دستی را آموزش می دهیم تا بانوان عزیز براحتی از این محصولات استفاده مفید و راحت ببرند.<br>یکی از راه‌های رهایی از موهای زائد صورت بند انداختن می‌باشد که برای انجام این کار اگر به این نکات توجه داشته باشید می توانید این کار را آسانتر انجام دهید.<br>&nbsp; در هنگام بند زدن در جهت حرکت عقربه‌های ساعت و یا خلاف آن حرکت می‌کنیم . جهت کندن و حرکت نخ بند باید در جهت خواب مو باشد . برای قسمتهای گونه و چانه و پیشانی نخ بند و دست را بر روی صورت می‌خوابانیم . <br><br><font color="#FF0000"><b>&nbsp;توجه :</b></font> برای بند زدن دور چشم یا دور لب و ابرو ، حرکت نخ و دست نزدیک به نزدیک و با احتیاط کامل و بطور سطحی و مماس با پوست انجام می‌شود . <br><br><font color="#FF0000"><b>نحوه ی استفاده از دستگاه بند انداز برقی browns:&nbsp;&nbsp; </b></font><br>قبل از شروع کار با دستگاه، محل مورد نظر را با آب گرم و صابون به آرامی بشویید تا چربی اضافی بر روی پوست شما نماند . همچنین عاری از هرگونه گرد و غبار شود.<br>&nbsp;1 : زمانی که این بند انداز برقی را خریداری می کنید دستگاه شارژ برقی ندارد و باید قبل از استفاده آداپتور را به پریز بزنید و دستگاه را شارژ کنید. <br>&nbsp;2: با فشار دکمه ON/OFF به سمت بالا می توانید دستگاه را روشن و خاموش کنید. نور را در نوک دستگاه روشن می شود و دسته های دستگاه نیز شروع به حرکت می کنند.<br>&nbsp;3: بهترین نتیجه زمانی است که در جهت خلاف رشد مو روی پوست حرکت شود. در مناطق ناهموار می توانید پوست خود را با کشش دست هموار کنید. <br>&nbsp;4: با تنیده شدن مو در نخ مو از ریشه در می آید و برداشته می شودو که ممکن است ذره ای درد را احساس کنید. مه با استفاده ی منظم این درد رفته رفته کم و غیب می شود. <br>&nbsp;5 : بعد از استفاده ، دستگاه را خاموش و دور از دسترس کودکان قرار دهید. <br><br></font><br><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><img class="irc_mut itA_XHnLBTsc-HwpH6ZlgJaI" style="margin-top: 64px;" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTIxnWLJsE6HgOv4zqGfoqwIb1SmphISjYiHGCgjTZJUUR05jz" alt="Image result for Slique" height="265" width="415"></font><br></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#FF0000"><br>نحوه استفاده از</font></b></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font face="Mihan-Yekan" color="#FF0000" size="4">بند انداز دستی <span dir="LTR">slique</span> </font></b><b><font color="#FF0000">:</font></b><br></font><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">با راحت ترین روش استفاده شما را از شر مو های زائدتان خلاص می کند .<br>دستگاه را روی گونه خود قرار دهید و مانند یک گیره لباس ساده باز و بسته نمایید تمامی مو های زائد شما به وسیله نخ دستگاه از ریشه کنده می شود با استفاده از این دستگاه دیگر هیچ کدام از روش های دیگر را برای اصلاح استفاده نخواهید کرد این محصول به همراه یک دفترچه کامل که تمام مراحل کار با آن را قدم به قدم برای شما بازگو می کند برای شما ارسال خواهد شد <br> روشی جدید جهت اصلاح صورت بانوان بدون ایجاد حساسیت پوستی بشمار می رود.این بند انداز قدرتمند و پر سرعت در یک چشم به هم زدن موهای صورت و بدن را اصلاح می کند.<br>این ابزار با راحت ترین روش استفاده شما را از شر موهای زائد خلاص می کند.کافیست آن را روی سطح پوست خود قرار دهید با باز وبسته کردن آن موهای زائد از ریشه کنده می شوند.روش های قدیمی آسیب رسان به پوست را کنار بگذارید و از بند انداز دستی اسلیک برای اصلاح موهای زائد صورت و بدن خود استفاده نمایید .<br><br></font></font> text/html 2017-03-10T16:48:18+01:00 microtouch-woman.mihanblog.com با مدیریت اکبری اطلاعات کامل در مورد موزن میکروتاچ زنانه http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/6 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span><font color="#3333FF"><b><br>در این بخش به صورت تخصصی به اطلاعات کامل در مورد موزن میروتاچ زنانه می پردازیم با ما همراه باشید<br><br></b></font></span></span><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/index.jpg" alt="میکروتاچ زنانه اصل" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"><br><a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/3">روش اصلاح صورت و بدن با بند انداز</a><br><br></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">میکرو تاچ</span> <span class="">مکس&nbsp;</span><span class=""> که</span> <span>آن را</span> <span>پاسخ به</span> <span>تمام نیازهای</span> <span>نظافت شخصی</span> <span>شما است.</span> <span>اگر شما رو</span> <span>ناخوشایند</span> <span>و</span> <span>مو گردن</span> <span class="">شما می توانید</span> <span class="">تر و تمیز</span> <span>آن را به عنوان</span> <span>نزدیک به عنوان</span> <span>یک تیغه</span><span>،</span> <span>به طوری که آنها</span> <span>می گویند</span><span>.</span> <span>اما</span> <span>همانطور که معلوم است</span> <span class="">که آنها می گویند</span> <span class="">بسیاری از مسائل</span> <span>در مورد این محصول</span> <span>که فقط</span> <span>اتفاق نمی افتد</span> <span>زمانی که شما آن</span> <span>را به خانه.</span> <span>ما</span> <span>حرکت شبیه چمچه زنی</span> <span class="">در مورد اینکه آیا</span> <span>یا نه شما باید</span> <span>پول</span> <span>خود را بر روی</span> <span>این صاف کننده</span> <span>همه در</span> <span>یک تار مو</span> <span>قرار</span> <span>کردم. </span></span>اطلاعات</span> <span>اضافی:</span><br><span>میکرو تاچ</span> <span>بانوی</span> <span>مو</span> <span>Aier</span> <span class="">برق</span> <span class="">ابرو صاف کننده</span> <span>Cnaier</span><br><span>1 قطعه</span><br><span>های لایت</span><br><span>•</span> <span>صاف کننده مو</span> <span>کوچک</span> <span>برای شکل دادن به</span> <span class="">ابرو</span> <span>و یا حذف</span> <span class="">موهای زائد</span><br><span>•</span> <span>تیغه</span> <span>زیبا</span> <span>طرمس</span> <span>کردن مو</span> <span>را با دقت زیاد</span><br><span>• بدون نیاز به</span> <span>اعمال فشار</span><br><br><span>بر خلاف</span> <span>تیغه</span><span>، ابرو</span> <span>واضح و تیز</span> <span>نیست</span> <span>می تواند چشم ها</span> <span>آسیب برساند.</span> <span>شکل</span> <span>آنها را با</span> <span>این</span> <span>میکرو تاچ</span><br><br><br><span>مشخصات محصول</span> <span>و ویژگی</span><br><br><span>نام تجاری:</span> <span>Cnaier</span><br><span>مدل:</span> <span>AE-</span><span>812</span><br><span>رنگ: رنگ صورتی</span><br><span>باتری: 1</span> <span>AAA (</span><span>شامل نمی شود)</span><br><span>کار بر روی</span> <span>ابرو،</span> <span>مناطق</span> <span>زیر بغل،</span> <span>خط گردن</span><span class="">، و دست</span><br></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span id="result_box" class="" lang="fa">&nbsp; <span class="">ابعاد</span> <span class="">محصولات:</span> <span>8.7</span> <span>* 1</span> <span>* 4</span> <span>اینچ</span></span><span>بسته شامل</span><br><br><span>1</span> <span>Cnaier</span> <span>صاف کننده</span> <span>ابرو</span><br><span>2 شانه</span> <span>کوچک</span><br><span>1</span> <span>قلم مو</span><br><span>1</span> <span>کلاهک سر</span> <span>اصلی<br><br>نظر یکی از مشتریان میکروتاچ مکس :<br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="I bought a Micro Touch Max Trimmer and was amazed at how well it worked – once then it stopped working.">من یک میکرو تاچ مکس صاف کننده خریداری و در چه خوبی آن کار می کرد شگفت زده شد - یک بار پس از آن کار متوقف شد. </span><span title="The initial performance was so impressive I assumed that I had gotten one that had flaws so I bought two more of the deluxe model.">عملکرد اولیه به طوری چشمگیر فرض کردم که من یکی که تا به حال نقص بنابراین من دو مدل لوکس خریداری کرده بود. </span><span title="My experience was identical to the first.">تجربه من یکسان است به اول بود. </span><span title="The device functioned as expected for one use then totally stopped working.">دستگاه عمل برای یک استفاده انتظار می رود پس از آن کاملا کار متوقف شد. </span><span title="NO, I did not leave the unit in the on position depleting the battery.">نه، من واحد در در موقعیت تخلیه باتری را ترک کنید. </span><span title="I even replaced the battery out of desperation and it still didn’t work.">من حتی از ناامیدی جایگزین باتری و هنوز هم کار نمی کند. </span><span title="With a volt meter, I checked the original battery used and the replacement and both had voltage in compliance with requirement of the trimmer.">با یک متر ولت، من باتری اصلی استفاده می شود و جایگزینی بررسی می شود و هر دو ولتاژ در انطباق با نیاز به صاف کننده بود. </span><span title="Finally I opened unit number 3 and was very, very careful to install the battery correctly and to handle the unit very gingerly but end result was identical to the first two.">در نهایت من تعداد واحد 3 باز و بسیار، بسیار مراقب باشید به نصب باتری به درستی و برای رسیدگی به واحد بسیار محتاطانه بود، اما نتیجه نهایی به دو مورد اول یکسان بود. </span><span title="I am not an electrical engineer but I do have a degree in Chemical Engineering which required taking a 3 semester course in Electrical Engineering so I am very well qualified to properly install battery and test the unit.">من یک مهندس برق نیست اما من در رشته مهندسی شیمی که نیاز به مصرف یک دوره 3 ترم در رشته مهندسی برق بنابراین من بسیار واجد شرایط به درستی نصب باتری و تست واحد است. </span><span title="This design is superb but I will never buy another.">این طراحی فوق العاده است اما من هرگز دیگر خواهد خرید.<br><br></span></span>دیگر مقالات: </span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/5">بند انداز برقی چیست؟</a><br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/2">بهترین دستگاه های بند انداز برقی</a><br><br><font color="#FF0000"><b>اگر موزن میکروتاچ زنانه اصل را می خواهید روی تصویر زیر کلیک تا به صفحه سفارش این کالا ارجاع شوید<br></b></font><br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/microtuch.jpg" alt="خرید میکروتاچ زنانه" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></a><br><br></span></span> text/html 2017-03-09T19:54:15+01:00 microtouch-woman.mihanblog.com با مدیریت اکبری بند انداز برقی چیست؟ http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/5 <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="font-size:14px;"><br></span></font></font><div align="center"><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#000000">دستگاه و ابزار پیشرفته و جالبی واسه&nbsp; خانمها و مناسب&nbsp; استفاده&nbsp; در آرایشگاه ها و سالن های زیبایی و منازل و رفع سریع و یکدست موهای صورت ، بدن ، دست ها و پاها به تازگی وارد بازار شده است که شما عزیزان را به خواندن این مقاله که طرز کار با این محصول را آموزش می دهد ترغیب می کنم.</font></font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#000000">&nbsp; بند انداز برقی بدون استفاده از مواد شیمیایی ، هورمون ، حرارت ، پرتوافکنی و تیغ ، دارای موتور الکتریکی بادوام و پرقدرت اصل و نخ سیلک طبیعی ، دارای تاییدیه های معتبر بین المللی می باشد.<br></font></font></span></font><h2><font size="1"><a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/2">بهترین دستگاه های بند انداز </a></font></h2><h2><br></h2><font class="text4"><span style="font-size:14px;"></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#000000"><font color="#CC0000"><b>&nbsp; دلایل کنار گذاشتن روش های قدیمی بند اندازی صورت:</b></font></font></font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#000000">بند اندازی صورت و بدن به روش دستی و سنتی تقریبا از مد می افتد و انواع وسایل و دستگاههای برقی جایگزین روشهای سنتی حذف موهای زاید می گردند. شاید یکی از دلایل کنار گذاشتن این روش نیاز به فرد دیگری برای حذف موها و دیگری عامل نیز احتمال انتقال باکتری ها از طریق دارتباط دست فرد بندانداز با صورت و بدن فرد دیگر میباشد چرا که فرد می بایستی نخ را در دستان خود جابجا نماید که با اینکار باکتری ها و سایر آلودگی های دست وی نیز امکان انتقال می یابند.</font></font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"></span></font></div><br><font class="text4"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/bestsharp.jpg" alt="براون" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></div><span style="font-size:14px;"><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="4"><b> </b></font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="4"><b>ویژگیهای و خصوصیت های دستگاه بند انداز برقی براون:</b></font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;1- استفاده آسان و راحت، مناسب برای مصارف خانگی، سالنها و آرایشگاه ها&nbsp; </font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">2-&nbsp; رهایی از موهای ضخیم و زیرپوستی نازیبا، حتی موهای ریز و نازک با کارکردی طبیعی، بدون عوارض جانبی و بدون آسیب رساندن به پوست و بدون بکارگیری از مواد شیمیایی، هورمون، حرارت، پرتوافکنی و تیغ&nbsp; </font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">3- سازگار با هر نوع پوستی (حتی پوست های حساس بانوان)&nbsp; </font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">4- دارای موتور الکتریکی بادوام و پرقدرت و نخ سیلک</font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دوستان و خانمهای گرامی اگر از موچین ، موکن ، موبر و بنداندازهای نخی و سنتی و محصولات شیمیایی برای از بین بردن موهای زاید صورت و بدن&nbsp; خسته و ناراحت&nbsp; شده اید و استفاده از آن هم برای خودتان و هم برای مشتریان عزیزتان زجر آور ، درد آور ، وقت گیر و همراه با عوارض جانبی است</font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; پیشنهاد ما به شما این است که با خرید یک دستگاه بند انداز برقی صورت و بدن براون با استفاده بسیار آسان ، سبب جلب مشتریان زیاد و رونق کسب و کارتان شده و از همه مهمتر رضایت از کارکرد و ارایه خدماتتان را جلب نمایید و پوستی لطیف ، زیبا و بدون مو را تجربه نمایید!</font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"></span></font><br><font class="text4"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/bandandaz.jpg" alt="بند انداز برقی صورن" hspace="0" align="" height="361" width="440" vspace="0" border="0"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="font-size:14px;"></span></font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#CC0000"><b>طرز استفاده از بندانداز برقی براون: </b></font></font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;1- اول باید پوست صورت خود را تمیز&nbsp; و پاک کنید. </font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;2- دو شاخ&nbsp; پریز شارژ یا آدابتور دستگاه را به پریز زده و سوکت آن را به پورت مخصوص برق دستگاه متصل نمائید.</font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;3- برای روشن کردن دستگاه کلید Power را به طرف بالا فشار دهید. قسمت قرار گرفتن نخ پنبه ای را محکم بر روی پوست خود قرار دهید. به آرامی دستگاه را بر روی محل هایی که مو رشد کرده است حرکت دهید.</font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; 4-اگر مو های روی بازو های شما نرم و ظریف بود ، دستگاه این امکان را به شما می دهد که آن را از حالت موی ضخیم خارج کنید و برای مو های نرم استفاده کنید. در درصورت عدم تنظیم ممکن است مو های ناخواسته حذف شوند و ناراحتی به وجود آورند. این تنظیمات را بعد از 2 یا 3 بار استفاده از دستگاه ، برسی کنید.</font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; 5-پس از حذف مو ها ، از ژل خنک کننده پوست مورد علاقه خود و یا لوسیون استفاده نمائید. </font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; <font size="3">6- </font><font size="3">د</font><font size="3">ر حین استفاده ، اگر شما خواستید واحد اصلی بند انداز متوقف شود ، بلافاصله کلید پاور را به سمت پایین فشار دهید.</font></font></span></font><br><font class="text4"><span style="font-size:14px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; 7-اگر نخ پنبه ای&nbsp; از پیشتان کنده و پاره شد ، استفاده کردن از آن در این حالت طبیعی است. لطفا نخ پنبه را عوض نکنید ، زیرا مجددا نخ پاره شده قابل استفاده است.<br><br>بازدید کننده گرامی اگر دوست دارید یک وسیله عالی و زیبا را برای اصلاح صورت و بدن داشته باشید ما به شما موزن میکروتاچ ویژه خانم ها را پیشنهاد می کنیم<font color="#009900"><br>بهترین هدیه به خود و عشق زندگیتان</font><font color="#CC33CC"><br>برای خرید و اطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید</font><br></font></span></font><a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/microtchwoman.jpg" alt="میکروتاج زنانه" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></a><br> text/html 2017-03-09T19:53:12+01:00 microtouch-woman.mihanblog.com با مدیریت اکبری روش اصلاح صورت و بدن با بند انداز براون http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/3 <font class="text4"><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><div align="center"><div align="right"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>همانگونه که می دانید راه&nbsp; تمیز کردن صورت از موهای زاید&nbsp; با بند انداز برقی فوق العاده آسان و راحت است و دیگر با روش قدیمی و سنتی بند انداختن&nbsp; پوست خود را دچار سیب و التهاب و جوش های زیر پوستی نکنید .<br>جنس&nbsp; بند انداز برقی از پلاستیک فشرده می باشد و نخ بکار رفته در آن توسط شاخکهای فلزی در محل خود تثبیت می گردد. در مقاله قبلی در مورد&nbsp;<a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/2" target="" title=""> بهترین دستگاه های بند انداز برقی </a>دنیا صحبت شد &nbsp; </font><font face="Mihan-Yekan" size="4">خلاصه بهترین راه دور انداختن&nbsp;&nbsp; موچین ، موکن ، موبر ، بند اندازهای نخی و سنتی و سایر محصولات شیمیایی و مکانیکی است&nbsp; و استفاده از آنها هم برای خودتان و هم برای مشتریان عزیزتان زجرآور، دردآور، وقت گیر و همراه با عوارض جانبی است .<br><b>پس پیشنهاد ما بهتون خرید </b></font><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/1" target="" title="">میکروتاج زنانه</a></b></font> است .</b></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><font color="#FF0000"><b><br>نحوه کار با دستگاه اصلاح براون :<br></b></font>&nbsp; 1-استفاده از چرخش فیزیکی نخ پنبه ای به منظور برداشتن مو ها<br>&nbsp; 2-نتیجه بهتر در حذف مو های صورت در مقایسه با استفاده از سایر ابزار یا برند ها <br>&nbsp;3-حذف مو های زائد و رفع تقریبی چین و چروک پوست<br>&nbsp; 4-بدون هیچ مواد شیمیایی یا دارویی ، حرارت و تیغی وظیفه ی خود را به بهترین نحو انجام میدهد.<br>&nbsp; 5-بدون کوچکترین عارضه ی جانبی<br>&nbsp; 6- درمان پوست آسیب دیده ی خود را در مقابل ابزار غیر استاندارد موبر از این دستگاه بند انداز بخواهید<br></font><hr><br><div align="center"><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/bruan.jpg" alt="بند انداز صورت و بدن" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>&nbsp; قبل از شروع کار با دستگاه، محل مورد نظر را با آب گرم و صابون به آرامی بشویید تا چربی اضافی بر روی پوست شما نماند . همچنین عاری از هرگونه گرد و غبار شود.<br></font><br><div align="right"><font color="#009900"><strong><span style="font-size: medium;">نحوه گذاشتن نخ در بند انداز برقی بروان از دیدی دیگر:<br><br></span></strong></font><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><span style="font-size: medium;"></span></strong></span></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/setbron.jpg" alt="نخ گذاشتن در بند انداز برقی" hspace="0" align="" height="304" width="566" vspace="0" border="0"></div><p><font color="#CC0000"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4">روش استفاده از <strong>بندانداز برقی براون</strong>:</font></b></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">1-اول باید پوست خود را تمیز کنید. برای این منظور از مرطوب کننده یا لوسیون صورت استفاده فرمائید. بهترین زمان برای از بین بردن مو درست پس از دوش گرفتن یا حمام است. قبل از استفاده ، ناحیه مورد نظر را کاملا خشک کنید. <br></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">2-سپس دو شاخ شارژ یا آدابتور دستگاه را به پریز زده و سوکت آن را به پورت مخصوص برق دستگاه وصل کنید.<br></font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">3- باید برای روشن کردن دستگاه کلید Power را به طرف بالا فشار دهید. قسمت قرار گرفتن نخ پنبه ای را محکم بر روی پوست خود قرار دهید. به آرامی دستگاه را بر روی محل هایی که مو رشد کرده است حرکت دهید. لازم به ذکر است که فشار بیش از حد دستگاه بر روی بدن ، پوست شما را آزار میدهد و یا ممکن است دچار آسیب کند.</font></p><p><span id="result_box" class="" lang="fa"><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;<b>استفاده از بند انداز برقی می توانید <span>با خیال راحت حذف</span> <span>مو،</span> <span>بدون کاهش</span> <span>و یا</span> <span>شکافهای</span>&nbsp; <span>موهای ریز</span> <span>و</span> <span>کوتاه را می توان</span> <span>به طور کامل حذف</span><span>، همراه با</span> <span>ریشه</span> <span>مو</span>&nbsp; <span>پوست نرم</span> <span>و کلش</span> <span>رایگان</span> <span>حذف</span> <span>موهای صورت</span> <span>برای نتیجه بهتر</span> <span>آرایش</span>&nbsp; <span>آسان برای کار،</span> <span>مناسب برای</span> <span>استفاده در منزل</span> <span>ایده آل برای</span> <span>انواع پوست</span> <span>اندازه کوچک</span> <span>و وزن سبک.</span> <span>این فوق العاده برای</span> <span>سفر است.</span></b></font></span></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">4- اگر مو های روی بازو های شما نرم و ظریف بود ، دستگاه این امکان را به شما می دهد که آن را از حالت موی ضخیم خارج کنید و برای مو های نرم استفاده کنید. در درصورت عدم تنظیم ممکن است مو های ناخواسته حذف شوند و ناراحتی به وجود آورند. این تنظیمات را بعد از 2 یا 3 بار استفاده از دستگاه ، برسی کنید.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">5- پس از حذف مو ها ، از ژل خنک کننده پوست مورد علاقه خود و یا لوسیون استفاده نمائید. مثال: (لوسیون با مواد تشکیل دهنده Aloe، لطفا از لوسیون پررنگ الکلی استفاده کنید.)</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">6- در حین استفاده ، اگر شما خواستید واحد اصلی بند انداز متوقف شود ، بلافاصله کلید پاور را به سمت پایین فشار دهید.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4">7-اگر نخ پنبه ای پاره شد ، استفاده کردن از آن در این حالت طبیعی است. لطفا نخ پنبه را عوض نکنید ، زیرا مجددا نخ پاره شده قابل استفاده است.</font></p><p><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>در تصویر زیر صورت اصلاح شده ی خانمی را می بینید که با استفاده از موزن میکروتاج زنانه&nbsp; این کار را انجام داده است: در صورتی که نیاز به این دستگاه موزن دارید روی تصویر زیر کلیک کنید </b><br></font></p></div><br><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/microutach.jpg" alt="موزن زنانه میکروتاچ" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"><br><br></div></font> text/html 2017-03-09T19:52:33+01:00 microtouch-woman.mihanblog.com با مدیریت اکبری بهترین دستگاه های بند انداز برقی دنیا و معرفی انها http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/2 <h1 align="center"><br></h1><p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b>در زیر به معرفی انواع بند انداز های موجود در دنیا می پردازیم ئ در پایان<a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/1" target="" title=""> میکروتاج زنانه</a> را به شما معرفی می کنیم .البته انتخاب با شما عزیزان گرامی است.</b></font><br></p><h1 align="center"><br></h1><h1 align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Yekan" size="4">دستگاه بندانداز برقی مک اصل:</font></h1><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/removehair.jpg" alt="دستگاه بند انداز برقی " hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">اولین بندانداز مارک اصلی <br>تضمینی با 24 ماه گارانتی با فعالسازی پیامکی<br>بهمراه برگه ضمانت معتبر<br>پرقدرت، بادوام و استاندارد</font><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">متفاوت با بنداندازهای متفرقه موجود در بازار<br>کاملاً اصل و تضمینی با خدمات گارانتی در اکثر شهرهای ایران<br><b>بنداندازی یکدست و سریع تمام موهای زائد</b><br>لازم بذکر است که این محصول توسط کارخانه اصلی مک &nbsp;<span class="em1">استایلر</span>&nbsp; ساخته شده که در ایران نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش دارد و مثل بنداندازهای موجود دیگر مثل براون،فیلیپس،براونز و ... متفرقه نمی باشد.</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><font color="#FF0000">دستگاه بندانداز برقی اورجینال سنس-هیر:</font></b></font></p><p align="center"><br></p><div align="center">د<font face="Mihan-Yekan" size="4">ارای موتور الکتریکی قدرتمند و بادوام – اصل کشور آلمان</font></div><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای آداپتور الکتریکی ایتالیایی با سیم بلند ( مبدل برق 220 ولت به 12 ولت )</font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای مادر بورد پیشرفته و سنسور های ژاپنی جهت کنترل هوشمندانه دستگاه</font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای پودر گیاهی سوئیسی ( جهت مراقبت از پوست حساس صورت در حین بندانداختن )</font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای نخ ابریشمی طبیعی ایتالیایی سازگار با هر نوع پوستی ( حتی پوست های حساس بانوان )</font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای ماسک ارگانیک نانو جهت رفع سوزش، جوش، قرمزی و التهاب پوست صورت</font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای ماسک ارگانیک نانو جهت جوانسازی، شادابی و طراوت پوست صورت</font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای ماسک ارگانیک نانو جهت رفع استرس و خستگی پوست صورت</font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای ماسک ارگانیک نانو جهت رفع تیرگی پوست صورت</font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای دستمال مرطوب ارگانیک نانو با بیشترین قدرت پاک کنندگی و ضدعفونی کنندگی سریع</font></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></p><h2 class="hl" align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Yekan" size="4">بندانداز شارژی جاندلی:</font></h2><p align="center"><br></p><p align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">بند</font></font><font face="Mihan-Yekan" size="4">انداز برقی جاندلی با داشتن سیستمی ابتكاری شما را به ساده ترین و سریع ترین شكل ممكن به نتیجه دلخواهتان می رساند<br><br>نخ به كار رفته در این دستگاه از جنس مرغوب بوده و در عین حالی كه زخیم بوده و پاره نمی شود بسیار لطیف بوده و هیچ گونه حساسیت پوستی را برای شما ایجاد نمی كند<br><br>با داشتن بند انداز برقی <strong>شارژی جاندلی</strong> می توانید بسیاری از موهای زائد در نقاط مختلف صورت و بدن خودتان را بدون كوچك ترین احساس درد و در كوتاه ترین زمان از بین ببرید و به پوستی لطیف دست پیدا كنید<br><br>كاركرد این دستگاه خارق العاده بسیار آسان است كافی است نخ را جا انداخته و آداپتور دستگاه را وصل نمایید و به آسانی شروع به از بین بردن موهای زائد نمایید استفاده از آداپتور در این بند انداز جاندلی باعث عملكرد قوی این دستگاه شده و آن را با نمونه های مشابه باتری خور غیر قابل مقایسه می سازد<br><br>بند انداز برقی جاندلی مانند اپیلیدی نیست بلكه دارای نخ طبیعی می باشد كه هنگام استفاده دچار درد و حساسیت نمی شوید.</font></p><p align="center"><br></p><h1 class="entry-title" align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Yekan" size="4">بند انداز برقی فیچینگ:</font></h1><p align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/setwoman.jpg" alt="بند انداز صورت برقی" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></p><div align="center"><ul><li dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بندانداختن و رفع سریع و یکدست موهای صورت، بدن، دست ها، پاها و …</font></li><li dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای نور متمرکز موهای ریز</font></li><li dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">استفاده آسان و راحت</font></li><li dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">رهایی از موهای ضخیم و زیر پوستی، حتی موهای ریز و نازک</font></li><li dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">با کارکردی طبیعی، بدون عوارض جانبی و بدون آسیب رساندن به پوست</font></li><li dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">سازگار با هر نوع پوستی (حتی پوست های حساس بانوان)</font></li><li dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مناسب برای مصارف خانگی، سالنها و آرایشگاه ها</font></li><li dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دارای موتور الکتریکی بادوام و پرقدرت</font></li><li dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بدون بکارگیری از مواد شیمیایی، هورمون، حرارت، پرتوافکنی و تیغ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><br> </strong></font></li><li dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan" size="4">این محصول اپلیدی نیست ، همان نخ طبیعی است با این تفاوت که دست شما در این کار دخالت ندارد و تمام کارها توسط خود دستگاه انجام می شود.</font></li></ul><font color="#FF0000"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4">بندانداز برقی بروان:</font></b></font><br><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/hj.jpg" alt="دستگاه بند انداز اتوماتیک براون" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></div><p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br>با خرید یک <strong>دستگاه بند انداز&nbsp;برقی</strong> حرفه ای اتوماتیک برقی با استفاده بسیار آسان و دوست داشتنی سبب جلب مشتریان زیاد و رونق کسب و کارتان شده و از همه مهمتر رضایت از کارکرد و ارایه خدماتتان را جلب نمایید و پوستی لطیف ، زیبا و بدون مو را تجربه نمایید.</font></p><p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></p><div align="center"><ul><li style="direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بند انداختن و رفع سریع و یکدست موهای صورت، بدن، دست ها، پاها</font></li><li style="direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">استفاده آسان و راحت</font></li><li style="direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">دستگاه کاملا اتوماتیک&nbsp;همراه با نخ طبیعی و پودر مخصوص</font></li><li style="direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بدون عوارض جانبی و حساسیت</font></li><li style="direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">سازگار با انواع پوست</font></li><li style="direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مناسب برای استفاده در منازل، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی</font></li><li style="direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ساخت کشور آلمان</font></li></ul></div><p align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="4"><font face="Mihan-Yekan">دستگاه&nbsp; موکن و اپلیدی جاندلی:</font></font></b></font></p><p align="center"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/bandanaz.jpg" alt="بند انداز جاندلی" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></p><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">از بین برنده موهای ضخیم و زیرپوستی نازیبا,حتی موهای ریز و نازک و بی رنگ&nbsp; با کارکردی کاملا طبیعی&nbsp;&nbsp; بدون درد و عوارض جانبی و بدون آسیب رساندن به پوست&nbsp;&nbsp; بدون بکارگیری از مواد شیمیایی، هورمون، حرارت، پرتوافکنی و تیغ&nbsp; سازگار با هر نوع پوستی (حتی پوست های حساس بانوان)&nbsp; دارای موتور الکتریکی بادوام و پرقدرت و نخ سیلک</font><br></div><h4 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000;"><br></span></h4><p dir="rtl" align="center"><font size="4"><br><font color="#FF0000"><b>&nbsp; بند انداز برقی فیلیپس:</b></font></font></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#FF0000"><b><br></b></font></p><p dir="rtl" align="center">:<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/philps.jpg" alt="بند انداز برقی فیلیپس" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></p><p dir="rtl" align="center"><font face="Tahoma" size="2"><font color="#0000FF"><b><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp; </font></b></font><font face="Mihan-Yekan" size="4">بسته کامل بند انداز فلیپس شامل دستگاه بند انداز برقی، آداپتور، پودر مخصوص اصلاح، نخ سیلک<span lang="en-us">...</span> می باشد.<br>&nbsp; دستگاه بند انداز فلیپس با قدرت زیاد به راحتی موهای زاید را برداشته و هیچ گونه اثری باقی نمی گذارد.<br>&nbsp; شما می توانید بند انداز فلیپس را برای صورت، دست ها و پاها، بدن و... بکار ببرید و از رفتن به آرایشگاه ها و سالن های زیبایی بی نیاز شوید.<br>&nbsp; شما با دستگاه بند انداز فلیپس می توانید در کمترین زمان ممکن پوستی صاف و زیبا داشته باشید بدون استفاده از تیغ، مواد شیمیایی موبر، مواد هورمونی یا لیزر و لوازم مضر دیگر.</font></font></p><p dir="rtl" align="center"><br></p><h1 align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Yekan" size="4">بند انداز برقی بایدی:</font></h1><p align="center"><br></p><p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بند انداز برقی وسیله ایست که بانوان کمک می کند بدون نیاز به کسی به تنهایی از آن استفاده نمایند و موهای زائد را از بین ببرند.&nbsp; این وسیله مناسب برای استفاده در شرایطی است که به دلایلی امکان مراجعه به سالن های زیبایی وجود ندارد&nbsp; اگر فرصت مراجعه به سالن های زیبایی را ندارید می توانید از بندانداز برقی کمک بگیرید.&nbsp; <br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><a id="g3">کارکرد این دستگاه خارق العاده بسیار آسان است کافیست نخ را جا انداخته و آداپتور دستگاه را وصل نمایید و به آسانی شروع به از بین بردن موهای زائد نمایید&nbsp; استفاده از آداپتور در این بند انداز باعث عملکرد قوی این دستگاه شده و آن را با نمونه های مشابه باتری دار غیر قابل قیاس می سازد و بدون عوارض جانبی و آسیب رساندن به پوست قادر است موهای زائد از بین ببرد.</a></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">سبک است و قابل استفاده در مسافرت می باشد.همچنین بسیار مناسب برای استفاده شخصی در منزل و استفاده تجاری در سالن های آرایش وزیبایی زنانه و مردانه است&nbsp; اگر از موچین،موکن،موبر،اپی لیدی و سایر محصولات شیمیایی از بین برنده موهای زائد خسته شده اید می توانید بند انداز برقی BAIDI را امتحان نمایید.</font></p><p align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></p><p align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-Yekan" size="4">آیا به دنبال راهی مناسب و همیشگی برای از بین بردن موهای زائد صورت و بدن هستید</font></p><p align="center"><font color="#6633FF" face="Mihan-Yekan" size="4">این روزها همه بانوان از میکروتاچ زنانه استفاده می کنند شما چطور؟</font></p><p align="center"><font color="#009900" face="Mihan-Yekan" size="4">برای اطلاعات بیشتر و خرید اینترنتی میکروتاچ مخصوص زنان روی تصویر زیر کلیک کنید</font></p><p align="center"><br></p> <div align="center"><a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/microutach.jpg" alt="میکروتاچ زنانه" hspace="0" align="" vspace="0" border="0"></a></div> text/html 2017-03-09T19:43:27+01:00 microtouch-woman.mihanblog.com با مدیریت اکبری فروشگاه اینترنتی میکروتاچ زنانه http://microtouch-woman.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center; "> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/microutach.jpg" alt="میکروتاچ زنانه" vspace="0" border="0" align="" hspace="0"><br><br><b><font size="2" color="#009900"><br></font></b></div><b><font size="2" color="#009900">با سلام و درود به اولین و تخصصی ترین فروشگاه اینترنتی که به صورت مستقیم اقدام به فروش میکروتاچ زنانه می کند خوش آمدید</font></b><br><br>همانطور که می دانید موهای زائد صورت و بدن در بانوان یکی از علل ناراحتی و دغدغه های هر فردی می باشد ، راه های مختلفی برای از بین بردن موهای زائد است از استفاده از تیغ ، لیزر ، کرم موبر ، شمع و روش های دردسر دار و پرهزینه ولی ما اینجا به شما پیشنهاد جالبی داریم<br><br><a href="http://microtouch-woman.mihanblog.com/" target="" title="">موزن میکروتاچ زنانه</a> وسیله ای کاربردی برای خانم ها ست که باعث می شود موهای زائد حتما ضخیم را به راحتی از بین ببرد<br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/659/1975253/microtchwoman.jpg" alt="خرید موزن میکروتاچ" vspace="0" border="0" align="" hspace="0"></div><br>در فروشگاه اینترنتی میکروتاچ زنانه که نمایندگی اصلی این کالاست شما می توانید میکروتاچ اصل و با کیفیت درجه 1 را با قیمت مستقیم و با حذف واسطه ها خریداری نمایید<b><font size="2"><br><font color="#3333FF"><br>قیمت موزن میکروتاچ زنانه : <font color="#CC33CC">15/000</font> تومان</font></font></b><br><br>فرقی نمی کند شما در کدام شهر یا استانی هستید هر جا که باشید از طریق پست کالا به دست تان طی هفته می رسد<br><b><br>برای خرید کافیست عدد 522 را به شماره 50002030235 پیامک کنید<br></b><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#FF0000">موزن میکروتاچ مخصوص بانوان بهترین راه خلاصی سریع از موهای زائد<br><br> <br> دیگر نگران موهای زائد نباشید با میکرو تاچ میتوانید به راحتی موهای زائد را از بین برده .<br><br></font> موهای بینی و گوش و پشت گردن..... </b><br> <br></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF0000"><b><font color="#000000">قیمت : 15/000 تومان<br>جهت خرید روی دکمه زیر کلیک و&nbsp; فرم سفارش را پر کنید <br><br></font></b></font></font><br><a href="http://buyiranian.shoperzfa.com/Card.html?pid=253600&amp;uid=" target="" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/489/1464039/kharid2.gif" alt="http://cream-noseihb.shoperzfa.com/templates/them3/images/pay.jpg" vspace="0" border="0" align="" hspace="0"></a><br><br>